OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBCHODNÉ PODMIENKY

Vitajte na stránke www.aopatvstanem.sk. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa v tomto priestore cítili bezpečne a vedeli ste, že ochrana vášho súkromia a údajov je pre nás prvoradá. Zároveň ju berieme ako prvoradú aj pri všetkých obchodných procesoch. Osobné údaje, ktoré sú získavané, alebo ich zadáte do nášho objednávkového formulára počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 84/2014 Z. z. O ochrane osobných údajov. V prípade ďalších otázok ktoré sa týkajú spracovania vašich osobných údajov.

Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, objednávok a podobne. Vaše osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára používame výhradne pre účely zaslania ami požadovanej objednávky. Neposúvame ich žiadnej tretej strane a dbáme o to, aby boli u nás v bezpečí. Používame ich iba spracovanie a následné zaslanie vašej objednávky.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Lucia Ďuračová
IČO: 50058231
DIČO: DIČ: 1081799906
Emailový kontakt: aopatvstanem@ gmail.com
IBAN: SK84 5600 0000 0003 7485 1002
Bankový útvar: Prima banka

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom fyzických produktov na stránke www.aopatvstanem.sk

OBJEDNÁVANIE

Postup pri objednávaní produktov na www.aopatvstanem.sk: Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa na objednávkový formulár, z ktorejkoľvek z predajných stránok produktov, alebo priamo zo stránky webu. Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto formulára kupujúci automaticky súhlasí s obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná a predávajúci ju potvrdí svojim emailom a prijatím objednávky.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne, oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

PLATBA

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo dobierkou.

CENA PRODUKTOV

Cena za produkt uvedená na stránke predávajúceho a je aktuálna a platná v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho pri voľbe platby vopred na účet. V prípade zvolenia dobierky je kupujúci povinný ju zaplatiť pri preberaní zásielky. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky, alebo v tlačenej forme. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške určenej predávajúcim,  predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky.

DODANIE TOVARU

Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. V prípade dobierky je kupujúci povinný svoju objednávku zaplatiť pri doručení produktov.

REKLAMÁCIE

V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na aopatvstanem@gmail.com. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Prosím, ako predmet emailu uveďte REKLAMÁCIA.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

SÚBORY COOKIES

FUNKČNÉ COOKIES

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na základnú funkčnosť internetových stránok. Teda na to, aby internetové stránky mohli plniť svoju základnú funkciu, aby sa mohli zobrazovať a aby bola zaručená ich stabilita a bezpečnosť.

ŠTATISTICKÉ COOKIES

Na našej internetovej stránke nevyužívame, žiadne nasledujúce nástroje tretích strán. Napríklad Google Analytics, Hotjar, Facebook.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Na našej internetovej stránke nevyužívame, žiadne nasledujúce nástroje tretích strán. Napríklad Google Analytics, Hotjar, Facebook.

AKO MÔŽETE NASTAVIŤ COOKIES?

Súhlas s ukladaním súborov cookies môžete udeliť pomocou tzv. cookies lišty, prípadne prostredníctvom prehliadača. V nastaveniach svojho internetového prehliadača môžete ukladanie súborov cookies aj odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Pokiaľ nám však nepovolíte používanie niektorých súborov cookies, určité funkcie internetových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenia ochrany súkromia v počítači nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:      

Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera
Microsoft Edge

SÚBORY COOKIES VLOŽENÝ OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Naša webová stránka obsahuje vložený obsah z iných stránok (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.10.2022